سوابق:
محمدرضا ساکت دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی بوده و 31 سال سابقه فعال و موفق در بخش های مدیریتی، اداری، باشگاه داری و اجرایی فوتبال دارد.
وی به عنوان رئیس سازمان تیم های ملی  بوده و هم اکنون به عنوان دبیرکل، در  این فدراسیون مشغول به فعالیت است.