تاريخ تولد: 1341/06/15
باشگاه ها:نفت تهران(مدیرعامل)