تاريخ تولد: 1346/07/16
سوابق:
وی دارای مدرک فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی است و به عنوان مدرس در دوره d فعالیت می کند.