تاريخ تولد: 1398/08/12
باشگاه ها:مقاومت البرز(تدارکات)