تاريخ تولد: 1367/12/19
باشگاه ها:مقاومت البرز(مربی)