اسکوچیچ به شاگردانش استراحت داد
بازدید از اسپایر و تماشای مسابقه استرالیا و امارات

اسکوچیچ به شاگردانش استراحت داد

کادر فنی تیم ملی با توجه به تمرینات فشرده روزهای گذشته در اردوی قطر امروز به شاگردانش استراحت داد.
3