فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

توضیحات اصولی درباره نشست امروز

توضیحات اصولی درباره نشست امروز

احسان اصولی توضیحاتی را درباره جلسه هیات رییسه فدراسیون ارائه کرد.