فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

زمان فرآیند صدور مجوز حرفه ای باشگاهها تغییر کرد
تلاش فدراسیون فوتبال برای رفع تعلیق رکن صدور مجوز حرفه ای

زمان فرآیند صدور مجوز حرفه ای باشگاهها تغییر کرد

مدیر رکن صدور مجوز باشگاهی از تلاش فدراسیون فوتبال برای رفع تعلیق در این بخش خبر داد و گفت:در تلاشیم تا با رفع نواقص و موضوعات مطرح شده، هر چه زودتر نسبت به رفع تعلیق در این حوزه اقدام کنیم.