فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال

این کمیته یکی از ارکان قضائی فدراسیون محسوب می شود که صالح به رسیدگی نسبت به کلیه آرا و تصمیمات قابل تجدید نظر می‌باشد و شامل یک نفر رئیس، یک معاون به علاوه سه عضو دیگر است که با پیشنهاد رئیس فدراسیون و پس از تصویب هیئت رئیسه با حکم رئیس فدراسیون منصوب می‌شوند.
کلیه احکام کمیته انضباطی تایید و قطعی شد
بررسی آرای انضباطی شهراورد در کمیته استیناف

کلیه احکام کمیته انضباطی تایید و قطعی شد

پیرو نشست اعضای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات شهرآورد و درخواست تجدید نظرخواهی مربوطه، آراء کمیته انضباطی مورد تایید قرار گرفته و قطعی شد.
1