فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته امور استان ها

کمیته امور استان ها

این کمیته مسئولیت هماهنگی فعالیت ها و رسیدگی به امور هیات های استانی را بر عهده دارد که ریاست آن به عهده عبدالکاظم طالقانی می باشد.
1