فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی مسئولیت توجه به جنبه های پزشکی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی همچنین حفاظت از سلامتی عوامل شاغل در این رشته های ورزشی با استفاده از آخرین روش های علمی و تحقیقاتی منطبق با الگوها و آموزه های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر عهده دارد. ریاست کمیته پزشکی به عهده توحید سیف برقی می باشد.
حضور دکتر سیف برقی در ازبکستان

حضور دکتر سیف برقی در ازبکستان

 کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای از انتخاب دکتر سیف برقی به عنوان افسر پزشک در مسابقات مرحله مقدماتی بازیهای نوجوانان خبر داد.
1