فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه

کمیته مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه

این کمیته مسئولیت تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به رعایت مسائل و شعائر فرهنگی و بازی جوانمردانه همچنین نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.
نکیسا:فرهنگ سازی در موضوع محیط زیست  در رفتار ملت ها تاثیرات مسئولانه دارد

نکیسا:فرهنگ سازی در موضوع محیط زیست در رفتار ملت ها تاثیرات مسئولانه دارد

با توجه به فرارسیدن روز جهانی محیط زیست ، سفیر محیط زیست فدراسیون فوتبال اظهار داشت:این روز از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی ملت ها جهت نگهداری و اتخاذ تصمیمات برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه های زیستی جانوری انتخاب شده است.
1