فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه

کمیته مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه

این کمیته مسئولیت تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به رعایت مسائل و شعائر فرهنگی و بازی جوانمردانه همچنین نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.
هیات مذهبی جامعه اسلامی فوتبال برگزار شد
با حضور رئیس فدراسیون فوتبال

هیات مذهبی جامعه اسلامی فوتبال برگزار شد

همزمان با شهادت ششمین امام شیعیان حضرت امام جعفر صادق(ع) هیات مذهبی جامعه اسلامی فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال و معاون وزیر ورزش برگزار شد.
1