فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته حقوقی و تدوین مقررات

کمیته حقوقی و تدوین مقررات

این کمیته مسئولیت تدوین مقررات و انطباق آن با مقررات ملی و بین المللی را بر عهده دارد.
1