فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال

کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال

کمیته فنی و توسعه یکی از کمیته های دائمی فدراسیون فوتبال به شمار می رود که جنبه های فنی، نظارتی و تحقیقاتی در ارتباط با رشد و توسعه کمی و کیفی رشته های تحت پوشش فدراسیون فوتبال همچنین شاخص های گزینش و ارزیابی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم های ملی را به هیات رئیسه فدراسیون پیشنهاد می نماید.
صعود به المپیک نیازمند برنامه ریزی و تدارکات گسترده است
محصص:گزارش عملکرد تیم امید با حضور آقای کرانچار بررسی شد

صعود به المپیک نیازمند برنامه ریزی و تدارکات گسترده است

رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای کمیته فنی پیرامون تیم امید گفت:مطابق روال همیشگی در این نشست گزارش عملکرد تیم در مرحله مقدماتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
1